Odoo - ERP rešenje koje prati vaš rast

Publikacije

Članak iz časopisa PC Press #265, maj 2019

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. ER P re š enje ko je prati v aš rast Logi č ki s loj je odgovoran za sve transakcije sa data slojem i kompletno se kontroliše pomo ć u O d oo servera. Gene ­ ralno p ravilo je d a se najnižem sloju p o dataka prist u pa isklju č ivo preko o v og sloja, jer se na taj na č in obezbe đ u ju ­ bezbednost pristup a i konzis ­ tentnost podataka. Klju č na komponenta O d oo servera je Object Relational M a pping (ORM) engin e. Ujed n o, ORM obezbe đ uje API za interakciju s podacima koji koriste do d atni moduli. P r ezen t acioni sloj od ­ govora n je za prikaz po d ataka i interakciju s korisnikom. Klijent komunicira sa ORM API pozivom odgo v araju ć ih metod a preko remote Proce du re calls (RPC), koji p r osle đ uje zahteve Odoo se r veru, k oji posle procesiranja v ra ć a p o datke klijentu na dalju o br a du. fejs i dodaju n o ve funkcional ­ nosti u okvi r u k o nzistentnog korisni č kog iskustva. Odoo poseduje i kom ­ plementarni prezentacioni sloj – Website fram e work . On omogu ć ava p u nu fleksibil ­ nost za kreiranje Web stranica i izgradnju željenog kori ­ sni č kog interfejsa uz dodatnu Web dizajn ekspertizu. Zbog otvorenosti O d oo server ­ API ja, mogu ć e ­ su i mnoge druge implementaci j e Odoo klijenata u d r ugim pro ­ gramskim jez i cima. Postoje na desetine mobilnih Odoo aplikacija za iOS i Android . Po ­ tencijalnim korisnicima s toje na raspolagan j u d v a izdanja: Odoo En t e r p r ise Edi t ion , koju isp o ru č uje komp a nija Odoo S.A. iz Belgije. Cene s e formiraju na bazi b roja korisnika i b roja a plikacija, na bazi pretplate na mese č nom ili godišnjem nivou. Odoo ekosistem Stabilan razvoj O d oo platforme obezbe đ en je kroz O d oo ekosistem koji č ine: Kompanija Odoo S.A ( www.o do o.com ) iz Brisela koja obezbe đ uje • Dugoro č n u viziju i strategiju • Razvoj klju č nih kom p onenti p ro izvod a • Servise za partnere i korisnike • Podrš k u u otklanj a nju bagov a Odoo C ommunity asocija c ija (OCA https : / / o d oo c ommunity. o rg ) koja svo j im akt i vnos t ima • U č estvuje u razvoju p roizv o d a • Obezbe đ uje povratne informac i je o proizv o d u • Izveštava o bagovima Mreža O d oo partn e ra • Obezbe đ uje servise krajnjim k o risnicima • Razvija nove mo d ule • Razvija specifi č ne ne s tandar dn e primene Odoo korisnici • Finansiraju O d oo ekosistem • Participiraju u razvo j u p ojedi n ih modul a • Koriste rezulta t e servisa za podršk u Odoo sta n da r ni klijent je Web klijent koji podržava s ve Implement a cija može biti izvršena na s o pstvenom Doneda v no s u sam o d r ža v ne ins t it u cije i mo ć ne kompani j e imale pri v ilegiju d a implementiraj u sk u pa p o slo v na rešenj a (ERP ) pozn a tih brendo v a . Neretk o se mo g lo č ut i: v eliki so f t v er za v elik e , mal i so f t v er z a male . Me đ utim , s t v arnos t je druga č ij a L j ubiš a Jovev Startapi, male i brzorastu ć e kompanije imaju isto tako potrebu za d obrim velikim rešenjima, jer su o n a u doba digitaliz a cije preduslov za njihov uspešan rast. Zahvaljuju ć i zajednici otvorenog kod a i kompaniji Odoo S.A. , otv o rena su vrata i malim i perspektivnim firmama. Uz pomo ć poslov ­ nih rešenja n a bazi O d oo a, firme danas mogu mnogo jednostavnije, raciona l nije i bolje da troše svoj razvo j ni budžet, bira ju ć i rešenje koje ć e im omogu ć i ti razvoj i pratiti njihov o sazrevanje u skl a du s potrebama. Šta je O d oo? Odoo je s nažna ­ open source platforma za poslovne apli ­ kacije. Na bazi te p latforme izgra đ en j e sk u p č vrsto povezanih apl i kacija, koje pokrivaju sve po s lovne po ­ trebe, od CRM a i prodaje do ra č unovodstva i upravlj a nja magacinima. Odoo pose d uje dinami č nu i sve ve ć u zajedni ­ cu okupljenu oko te platforme, koja konstantno do d aje nove funkcionalnosti, k o nektore za integraciju i razvija nove poslovne a plikacije. IRVAS je deo te zajednice koji radi na lokalizaciji za srpsko tržište i razvija specifi č ne aplikaci j e za potrebe svojih k o risnika. Primer takve aplikacije je Pla niranje i up r avljanje p utni č kim saobra ć ajem u p reduze ć u Niš ekspres AD , koja je sastavni deo kompletnog ERP sistema. Odo o je bazir a n na Pytho n programsko m jeziku i k oristi PostgreSQL bazu podataka. Arhitektura je višeslojna . D a t a sloj j e najniži nivo i odgov o ran je za smeštanje podataka i perzistenciju. PostgreSQL je jedini podržani RDBMS sistem . Binarni fajlovi, kao što su prilozi dokumenata, slike i sli č no smeštaju se po pravilu u fajl sistem . Odoo AP PS Bez „bolnih“ integracija Poput iOS a i Andro- id a, O d oo je po k renuo Odoo Apps store , u kome se nalazi više od 19.000 aplikacija i modula koji p okriva ju raznov r sne posl o vne potrebe. Nije potre ­ bna p osebna inte ­ gracija izme đ u njih. Odoo m o duli sav ­ ršeno su i ntegrisani me đ usobn o , č ime se obezbe đ uje laka i efi ­ kasna automatizacija poslovn i h p rocesa. potrebe poslo v nih aplikacija: login sesije, navigaciju kroz menije, lis t e podataka forme itd. Front end developeri mogu da prilag o de korisni č ki inter ­ lokalnom serve r u ( on premise ) ili na Odo o Cloud ( O doo online ) uz pomo ć nekog od partner a kompanije Od oo . Ovo izd a nje je specijalno dizajnirano z a potrebe malih i srednjih pre ­ duze ć a, gde se svaka poslo v na funkcija zadovoljav a pose ­ bnom aplikacijom. Odoo Comm u ni t y Edi t ion je besplatna opcija koju mogu implementirati s a mi korisnici ili po izbo r u neka o d kompanija iz Od oo zajednice. Za koga ­ je O doo Odoo je poseb n o interesantan za brzorastu ć e kompanije. Im ­ plementacija m o že da krene sa izuzetno malim so f tverskim rešenjem, a potom da se postepeno d o daju nove funkcionalnosti kako se kom ­ panija razvija. Fleksibilan i modular a n prist u p na j bolje funkcioniše na p rimerima SME, jer obezbe đ uje slob o du poslova n ja i mogu ć nost brze adaptacije. Fluktuacija u poslovan j u nikad ne p restaje, a posebn o je karakteristi č na za brzorastu ć e kompanije. Više nije najbitnije da se izabere najbolje rešenje za danas, ve ć o n o koje ć e najbolje p ratiti budu ć e promene. Dug o ro č no uspe šno planiranje sa s oftverskim rešenjem koje se jednostavno prilago đ ava kl ju č na je odluk a za rastu ć i biznis. PC Press 05/2019

Pregledi

 • 2155 Total Views
 • 1462 Website Views
 • 693 Embeded Views

Радње

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 24 www.irvas.online
 • 37 www.irvas.rs
 • 6 irvas.irvas.online
 • 12 irvas.rs